Tổng hợp đề thi thử Sinh học thpt quốc gia 2017 mới nhất

Đề thi thử Sinh học thpt quốc gia 2017 được Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh ra đề cho học sinh trường THPT Lương Tài tham khảo để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. 

Tổng hợp đề thi thử Sinh học thpt quốc gia 2017 mới nhât

Tổng hợp đề thi thử Sinh học thpt quốc gia 2017 mới nhất 

Đề thi được bám sát nội dung mà Bộ GD&ĐT yêu cầu trong sách giáo khoa Sinh học 12. Đồng thời các thầy cô giáo cũng dựa trên các đề thi trắc nghiệm được Bộ ra trước đó như Bộ đề thi minh họa thpt quốc gia năm 2017, bộ đề thi thử nghiệm THPT quốc gia.

Thi sinh có thể làm trực tiếp trên website hoặc cũng có thể tải về để bấm giờ và thi thử để đạt hiệu quả cao nhất. Một vài câu hỏi trắc nghiệm trong đề thi:

Câu 2: Xét các kết luận sau đây:

(1) Liên kết gen làm hạn chế sự xuất hiện biến dị tổ hợp.

(2) Các cặp gen càng nằm ở vị trí gần nhau thì tần số hoán vị gen càng cao.

(3) Số lượng gen nhiều hơn số lượng nhiễm sắc thể nên liên kết gen là phổ biến.

(4) Hai cặp gen nằm trên 2 cặp nhiễm sắc thể khác nhau thì không liên kết với nhau.

(5) Số nhóm gen liên kết bằng số nhiễm sắc thể đơn có trong tế bào sinh dưỡng.

Có bao nhiêu kết luận đúng?

A.3                                  B.4                                  C.2                                  D.5

Câu 3: Loại biến dị nào sau đây không làm xuất hiện kiểu gen mới?

A.Thường biến.                                                      B.Thường biến và biến dị tổ hợp.

C.Biến dị đột biến.                                                 D.Biến dị tổ hợp.

Câu 4: Một tế bào sinh dưỡng của một loài  có bộ NST  kí hiệu: AaBbddEe  bị rối loạn  phân li trong phân bào ở  một NST kép  trong cặp Bb sẽ tạo ra hai tế bào con có kí hiệu NST là;

A.AaBBbddEe  và AaBddEe                                B.AaBbddEe  và AaBbddEe

C.AaBbDddEe  và AaBbddEe                              D.AaBbbddEe  và AaBddEe

Câu5: Một đoạn mạch bổ sung của một gen vi khuẩn E.cili có trình tự các Nucleotit như sau 5’ATT GXG XGAGXX 3’. Qúa trình dịch mã trên đoạn mARN do đoạn gen nói trên phiên mã có lần lượt các bộ ba đối mã tham gia như sau:

A.5’UAA3’; 5’XGX3’; 5’GXU3’; 5’XGG3’.

B.3’AUU5’; 3’GXG5’; 3’XGA5’; 3’GXX5’.

C.3’UAA5’; 3’XGX5’; 3’GXU5’; 3’XGG5’.

D.5’AUU3’; 5’GXG3’;5’XGA3’; 5’GXX3’.

Câu 6: Quá trình giảm phân của một tế bào sinh tinh có kiểu gen Aa  Bd/bD   không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen giữa alen D và d . Theo lí thuyết, các loại giao tử được tạo ra từ quá trình giảm phân của tế bào trên là:

A.Abd, AbD, aBd, aBD hoặc ABD, ABd, abd, abD.

B.Abd, abD, ABD, abd hoặc aBd, aBD, AbD,  Abd.

C.Abd, aBD, abD, A bd hoặc Abd, aBD, AbD, abd.

D.ABD, abd, aBD, Abd  hoặc aBd,abd, aBD, AbD.

Câu 7: Một gen  của  Vi  khuẩn  dài  510(nm),  mạch  1  có  A1: T1:  G1: X1 = 1:2:3:4. Gen  phiên mã  tạo  ra  một  mARN  có nucleotit loại A là 150. Số nucleotit loại G môi trường cung cấp cho quá trình phiên mã là

A.450.

B.900.

C.600.

D.1200.

Câu 8: Theo Jacop và Mono, các thành phần cấu tạo của Operon Lac gồm:

A.Vùng vận hành (O), nhóm gen cấu trúc, vùng khởi động (P)

B.Gen điều hòa, nhóm gen cấu trúc, vùng vận hành (O), vùng khởi động (P)

C.Gen điều hòa, nhóm gen cấu trúc, vùng vận hành (O)

D.Gen điều hòa, nhóm gen cấu trúc, vùng khởi động (P)

Câu 9: Trong quá trình phát triển phôi sớm ở ruồi giấm đực có bộ nhiễm sắc thể được ký hiệu AaBbDdXY, ở lần phân bào thứ 6 người ta thấy ở một số tế bào cặp Dd không phân ly. Cho rằng phôi đó phát triển thành thể đột biến, thì ở thể đột biến đó

A.có hai dòng tế bào đột biến là 2n+2 và 2n-2.

B.có ba dòng tế bào gồm một dòng bình thường 2n và hai dòng đột biến 2n+2 và 2n-2.

C.có ba dòng tế bào gồm một dòng bình thường 2n và hai dòng đột biến 2n+1 và 2n-1.

D.có hai dòng tế bào đột biến là 2n+1 và 2n-1.

Thí sinh cũng có thể tải về toàn bộ : “đề thi thử Sinh học thpt quốc gia 2017” để ôn luyện tại đây.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *