Tổng hợp các câu hỏi sử dụng Atlat địa lý Việt Nam

Sử dụng Atlat địa lý hiệu quả trong kỳ thi THPT quốc gia như nào với vỏn vẹn 50 phút của bài thi Địa lý, dưới đây là câu trả lời cho vấn đề này với các câu trắc nghiệm sử dụng atlat.

Tổng hợp các câu hỏi sử dụng Atlat địa lý Việt Nam 

Tổng hợp các câu hỏi sử dụng Atlat địa lý Việt Nam 

Địa lý là môn duy nhất được mang tài liệu vào (Atlat Địa lý Việt Nam) nhưng chỉ với 50 phút mà dữ liệu trong Atlat thì quá nhiều, nguyên dở và tra cứu Atlat đã mất khá nhiều thời gian. Chưa tính la thí sinh không biết kỹ năng còn mất nhiều hơn nữa. Có khi lại còn không hoàn thành bài thi Địa lý, vì thế các tốt nhất là nên chuẩn bị những câu sử dụng Atlat là hiệu quả nhất. Dưới đây là tổng hợp những câu trắc nghiệm Địa lý liên quan đến sử dụng Atlat.

Câu 1:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 và 5, hãy cho biết quốc gia nào sau đây không tiếp giáp với Biển Đông?

A.Mianma                       B. Malaysia                      C. Philippin                     D. Brunây

Câu 2: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và 14, hãy cho biết dãy núi Hoành Sơn
thuôc̣ khu vưc̣ đồi núi nào sau đây?

A.Đông Bắc               B. Trường Sơn Nam        C. Tây Bắc                    D. Trường Sơn Bắc

Câu 3: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và 14, hãy cho biết đinh̉ núi Bi Doup có độ cao là

A.2287m                         B. 2405m                          C. 1761m                         D. 2051m

Câu 4: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và 14, khu vưc̣ đồi núi Tây Bắc theo lắt cắt địạ hình̀ từ C đến D (C-D) có đăc̣ điểm điạ hình̀ là

A.thấp dần từ tây bắc về đông nam, có các thung lũng sông đan xen đồi núi cao.

B.cao ở tây bắc thấp dần về đông nam, có nhiều đinh̉ núi cao, các cao nguyên xen lẫn các thung lũng sông.

C.cao ở đông bắc thấp dần về tây nam, có nhiều đinh̉ núi cao, các cao nguyên xen lẫn các thung lũng sông.

D.cao dần từ đông sang tây, nhiều đinh̉ núi thấp, cao nhất là dãy Hoàng Liên Sơn.

Câu 5: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, hãy cho biết daỹ núi nào sau đây không chaỵ theo hướng tây bắc–đông nam?

A.Hoàng Liên Sơn         B. Con Voi                       C. Đông Triều                 D. Tam Đảo

Câu 6: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 14, doc̣ theo lắt cắt điạ hinh̀ từ A đến B(A-B),lát cắt điạ hinh̀ A-B thể hiêṇ nôị dung nào dưới đây?

A.Hướng điạ hinh̀ vòng cung của vùng núi Trường Sơn Nam.

B.Vùng núi Trường Sơn Nam cao ởTây Bắc thấp dần vềTây Nam.

C.Đô ̣cao của các cao nguyên ởvùng núi Trường Sơn Nam.

D.Hướng nghiêng của vùng núi Trường Sơn Nam

Câu 7:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, hãy cho biết Đồng bằng Bắc Bộ thuộc̣ miền tư ̣nhiên nào sau đây?

A.Miền Nam Trung Bô ̣và Nam Bô ̣                       B.Miền Bắc

C.Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bô ̣                        D.Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bô ̣

Câu 8: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, doc̣ theo lắt cắt điạ hinh tư C đến D (C-D) cao nguyên Môc̣ Châu nằm ở đô ̣cao là

A.1000m -1500m              B.1500m             C.1000m             D.200m-1000m

Câu 9: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, dãy núi Hoang Liên Sơn có hướng là

A.tây bắc–đông nam         B.đông –tây        C.vòng cung          D.đông bắc–tây nam

Câu 10:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và 14, hãy cho biết vùng núi nào sau đây chạỵ theo hướng tây-bắc–đông nam?

A.Đông Bắc và Tây Bắc       B. Tây Bắc            C. Đông Bắc                 D. Trường Sơn Nam

Câu 11: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 và 5, hãy cho biết  thành phố nào sau đây là đô thi trực̣ thuôc̣ trung ương?

A.Đà Lạt                          B. Hải Phòng                    C. Nha Trang                   D. Vinh

Câu 12: Căn cứ  vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, doc̣ theo lắt cắt điạ hinh tư A đến
B(A-B) sơn nguyên Đồng Văn nằm ở đô ̣cao là

A.trên 1500m           B.1000m           D.dươi1500m        D.500m-1000m

Câu 13: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 va 5, hãy cho quần đao Trường Sa thuộc̣
tỉnh, thành phố nào sau đây?

A.Vũng Tàu                 B. Quảng Ngãi                      C. Đà Nẵng                 D. Khánh Hoà

Câu 14:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, hãy cho biết cao nguyên Môc̣ Châu thuôc̣ khu vưc̣ đồi núi nào sau đây?

A.Đông Bắc                    B. Tây Bắc                           C. Trương Sơn Bắc       D. Trương Sơn Nam

Câu 15:  Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 va 5, hãy cho biết tỉnh nào sau đây có đường biên giới với Campuchia và Lào?

A.Gia Lai                        B. Đắk Lắk                           C. Đắk Nông                  D. Kon Tum      

Câu 16: Căn cứ  vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 va 5, hãy cho biết đơn vi ̣hành chính nào sau
đây là tỉnh lị?

A.Móng Cái                     B. Uông Bí                               C. Cẩm Phả                   D. Hạ Long            

Câu 17: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, hãy cho biết đinh̉ núi Mâũ Sơn thuộc khu vưc̣ đồi núi nào sau đây?

A.Tây Bắc                            B. Đông Bắc                     C. TrườngSơn Bắc         D. Trường Sơn Nam

Câu 18: Căn cứ  vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, doc̣ theo lắt cắt điạ hinh tư A đến B (A-B),yếu tố nào dưới đây không thể hiêṇ trong lát cắt điạ hình A-B ?

A.Dãy núi cánh cung Bắc Sơn

B. Sơn nguyên Đồng Văn.

C. Hướng nghiêng Tây Bắc –Đông Nam của vùng núi Đông Bắc.

D.Hướng núi của dãy con voi

Câu 19: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 va 5, hãy cho biết đô thi ̣nào sau đây là đô thi ̣đặc biêt?̣

A.Hải Phòng             B.Cần Thơ                   C.Hà Nội                 D.Đà Nẵng

Câu 20:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, hãy cho biết dãy Đông Triều thuôc̣ khu vưc̣ đồi núi nào sau đây?

A.Trường Sơn Nam            B. Trường Sơn Bắc          C. Tây Bắc                       D. Đông Bắc

Câu 21: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, daỹ Trường Sơn Bắc có hướng là

A.vòng cung                  B. đông bắc–tây nam      C. tây bắc–đông nam     D. đông–tây

Câu 22: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, daỹ núi Tam Đảo có hướng là

A.đôngbắc–tây nam     B. đông –tây                     C. tây bắc–đông nam     D. vòng cung

Câu 23: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 và 5, hãy cho biết  thành phố nào sau
đây là đô thi trực̣ thuôc̣ tinh?

A.Biên Hoà                     B. Cần Thơ                  C. Thành phố Hồ Chi ́Minh       D. Hà Nội

Câu 24: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam
trang 13 và14, khu vưc̣ đồi núi Đông Bắc theo lắt cắt điạ hinh̀ từ A đến B (A-B) cóđăc̣ điểm điạ hinh̀ là

A. cao dần từ đông sang tây, nhiều đinh̉ núi thấp, cao nhất là sơn nguyên Đồng Văn.

B.thấp dần từ tây bắc về đông nam, có các thung lũng sông đan xen đồi núi thấp.

C.cao ở tây bắc thấp dần về đông nam, có nhiều khối núi thấp đan xen thung lũng sông.

D.cao ở đông bắc thấp dần về tây nam, có nhiều khối núi thấp đan xen thung lũng sông.

Câu 25:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và 14, hãy cho biết cao nguyên Pleiku (Plây cu) thuôc̣ khu vưc̣ đồi núi nào sau đây?

A.Đông Bắc                    B. Tây Bắc                        C. Trường Sơn Nam       D. Trường Sơn Bắc

Câu 26:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 14, doc̣ theo lắt cắt điạ hinh tư A đến B (A-B) thanh phố Đà Laṭ nằm ở đô ̣cao là

A.500m -1000 m               B.1500 m               C.2000 m                 D.1000 m

Câu 27: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 va 14, hãy cho biết đỉnh núi Ngọc Linh có đô ̣cao là:

A.2052m                    B.2598m                      C.1855m                       D.2025m

Câu 28: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, dãy núi Đông Triều có hướng là

A.đông bắc–tây nam            B.vong cung       C.tây bắc–đông nam         D.đông –tây

Câu 29: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11,13 và 14, hãy cho biết Miền Bắc và Đồng bắc Bắc Bô ̣không có loại đất nào sau đây?

A.  Đất phù sa và feralit               B.Đất phèn            C.Đất cát biển           D.Đất mặn

Câu 30:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 6 và 7, cao nguyên Đắk Lắk có đô ̣cao trung bình̀ so với mực nước biển là:

A.500m-1000m            B. 1000m-1500m            C. dưới 1000m                D. 200m-500m

Câu 31: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 va 14, hãy cho biết cao nguyên Sin Chai
thuôc̣ khu vưc̣ đồi nui nao sau đây?

A.Trương Sơn Bắc             B.Trương Sơn Nam                  C.Tây Bắc                        D.Đông Bắc

Câu 32: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 và 5, hãy cho biết tinh̉ nào sau đây không có đường biên giới với Campuchia?

A.Binh̀ phước                 B. Gia Lai                         C. Đắk Nông                   D. Quảng Nam

Câu 33: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và 14, hãy cho biết daỹ núi nào sau đây chaỵ theo hướng tây bắc-đông nam?

A.Sông Gâm                  B. Đông Triều                 C. Bắc Sơn             D. Con  Voi

Câu 34: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và 14, hãy cho biết cao nguyên Đắk Lắk
thuộc khu vực đồi núi nào sau đây?

A.Trường Sơn Bắc         B. Đông Bắc                     C. Tây Bắc                      D. Trường Sơn Nam

Câu 35: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, hãy cho biết cao nguyên Mơ Nông
thuôc̣ khu vưc̣ đồi núi nào sau đây?

A.Đông Bắc                    B. Trường Sơn Bắc          C. Tây Bắc                D. Trường Sơn Nam

Câu 36: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, hãy cho biết đỉnh núi Chư Yang Sin có đô ̣cao là

A.2405m                         B. 2025m                          C. 1855m                         D. 2052m

Câu 37: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, hãy cho biết đinh̉ núi Phanxipăng
thuôc̣ khu vưc̣ đồi núi nào sau đây?

A.Đông Bắc               B. Trường Sơn Nam       C. Trường Sơn Bắc       D. Tây Bắc

Câu 38: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, đinh̉ núi Phanxipăng cóđô ̣cao là

A.2445m                         B. 3143m                          C. 2985m                         D. 3096m

Câu 39: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, đinh̉ núi Phu Luông có đô ̣cao là

A.2504m                         B. 2445m                          C. 3096m                         D. 2985m

Câu 40: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 6 và7, cho biết đỉnh núi nào sau đây cao nhất nước
ta?

A.Phan xi păng          B. Ngọc Linh             C. Tây Côn Lĩnh       D. Chư Yang Sin

Câu 41: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, daỹ núi Con Voi có hướng là

A.tây bắc–đông nam     B. đông –tây                     C. vòng cung                   D. đông bắc–tây  nam

Câu 42:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 và 5, hãy cho quần đảo Hoàng Sa thuôc̣ tinh,̉ thành phố nào sau đây?

A.Quảng Nam                B. Đà Nẵng                        C. Vũng Tàu                    D. Khánh Hoà

Câu 43:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, hãy cho biết dãy núi nào sau đây không chaỵ theo hướng cánh cung?

A.Đông Triều                 B. Ngân Sơn                     C. Sông Gâm                   D. Con Voi

Câu 44:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 6 và7, dãy núi Hoàng Liên Sơn có đô ̣cao trung bình̀ so với mực nước biển là

A.Dưới 1000m               B. 1000m                          C. 1000-1500m               D. 2000m -2500m

Câu 45: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, hãy cho biết cao nguyên Tà Phinh̀ thuôc̣ khu vưc̣ đồi núi nào sau đây?

A.Đông Bắc                    B. Trường Sơn Nam        C. Tây Bắc                       D. Trường Sơn Bắc

Câu 46: Căn cưvào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, hãy cho biết Đồng bằng Nam Bộ
̣thuộc miền tư ̣nhiên nào sau đây?

A.Miền Nam Trung Bô ̣và Nam Bô ̣                                             B.Miền Nam Trung Bô ̣

C.Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bô ̣                                               D.Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bô

Câu 47:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và 14, hãy cho biết dãy núi nào sau đây chạy theo hướng vòng cung?

A.Hoàng Liên Sơn         B. Đông Triều                  C. Tam Đảo                   D. Con Voi

Câu 48:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, hãy cho biết đinh̉ núi Ngoc̣ Linh thuôc̣ khu vưc̣ đồi núi nào sau đây?

A.Tây Bắc                       B. Đông Bắc                     C. Trường Sơn Nam       D. Trường Sơn Bắc

Câu 49: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, daỹ núi Bacḥ Ma ̃có hướng là

A.đông-tây                     B. đông bắc–tây nam      C. vòng cung                   D. tây bắc–đông nam

Câu 50:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, hãy cho biết cao nguyên Sơn La thuôc̣ khu vưc̣ đồi núi nào sau đây?

A.Trường Sơn Nam                 B. Đông Bắc                     C. Tây Bắc                       D. Trường Sơn Bắc

Câu 51:  Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 14, doc̣ theo lắt cắt điạ hinh tư A đến B (A-B) thanh phố Đa Lạt nằm ở đô ̣cao là

A.2000 m                  B.1500 m                  C.500 m -1000 m                    D. 1000 m

Câu 52: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 và5, hãy cho biết quốc gia nào sau đây không có đường biên giới trên đất liền với nước ta?

A.Lào                                        B. Thái Lan                      C. Trung Quốc                D. Campuchia

Câu 53:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, hãy cho biết daỹ núi nào sau đây chaỵ theo hướng tây bắc–đông nam?

A.Đông Triều                           B. Sông Gâm                    C. Hoàng Liên Sơn         D. Bắc Sơn

Câu 54: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 6 và7, cao nguyên Lâm Viên có đô ̣cao trung binh̀ so với mưc̣ nước biển là

A.1000m                                   B. 2500m                          C. 1500m                         D. 500m-1000m

Câu 55: Căn cứvào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 và 5, hãy cho biết tinh̉ nào sau đây không tiếp giáp với thành phố Hồ Chí Minh?

A.Đồng Nai                              B. Long An                       C. Binh̀ Phước                 D. Binh̀ Dương

Câu 56: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 và 5, hãy cho biết tinh̉ nào sau đây không có đường biên giới với Lào?

A.Điêṇ Biên                             B. Lai Châu                      C. Nghệ An                      D. Quảng Tri ̣

Câu 57: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 14, khu vưc̣ đồi núi Trường Sơn Nam theo
lắt cắt địạ hinh̀ từ A đến B (A-B) có đăc̣ điểm địạ hình̀ là

A.thấp dần từ đông bắc về tây nam, sườn dốc về phíá biển.

B.cao dần từ đông bắc về tây nam, sườn dốc về phíá biển.

C.thấp dần từ tây bắc về đông nam, sườn dốc về phíá biển.

D.thấp dần từ đông sang tây, sườn dốc về phíá đông.

Câu 58:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 và 5, hãy cho biết quốc gia nào sau đây không nằm trong khu vưc̣ Đông Nam Á?

A.Lào                                        B. Mianma                        C. Trung Quốc                D. Singapore

Câu 59: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, hãy cho biết đinh̉ núi LangBian
cóđô ̣cao là

A.2167m                                   B. 1637m                          C. 2287m                         D. 2405m

Câu 60: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, hãy cho biết daỹ núi Hoàng Liên
Sơn thuôc̣ khu vưc̣ đồi núi nào sau đây?

A.Trường Sơn Bắc                   B. Đông Bắc                     C. Tây Bắc                       D. Trường Sơn Nam

Câu 61: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, hãy cho biết cao nguyên Lâm Viên
thuôc̣ khu vưc̣ đồi núi nào sau đây?

A.Đông Bắc              B.Trương Sơn Nam                C.Tây Bắc                   D.Trương Sơn Bắc

Câu 62: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 và 5, hãy cho biết tinh̉ nào sau đây không có đường biên giới với Trung Quốc?

A.Quảng Ninh                          B. Sơn La                          C. Cao Bằng                    D. Điêṇ Biên

Câu 63: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và 14, hãy cho biết cao nguyên Kon Tum thuôc̣ khu vực̣ đồi núi nào sau đây?

A.Đông Bắc          B. Trương Sơn Nam          C. Trương Sơn Bắc             D. Tây Bắc  

Hi vọng những câu trắc nghiệm sử dụng atlat Địa lý trên đây sẽ giúp ích nhiều cho thí sinh chọn bài thi Khoa học Xã hội cũng như môn thi Địa lý xét tuyển vào Đại học sắp tới.

(Nguồn THPTQUOCGIA.ORG)  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *