Điểm chuẩn Đại học Nông lâm năm 2017 có cao không?

Điểm chuẩn Đại học Nông lâm năm 2017 có cao hay không? Cùng xem lại mức điểm chuẩn Đại học nông lâm năm 2016 để có so sánh chính xác nhất.

Điểm chuẩn Đại học Nông lâm năm 2017

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đào tạo hệ Đại học:
2 D140215 Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp Toán, Lý, Hóa 18
3 D140215 Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp Toán, Lý, Tiếng Anh 18
4 D140215 Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp Toán, Hóa, Sinh 18
5 D220201 Ngôn ngữ Anh * Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh 24 Anh nhân 2
6 D310101 Kinh tế Toán, Lý, Hóa 19
7 D310101 Kinh tế Toán, Lý, Tiếng Anh 19
8 D310101 Kinh tế Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh 19
9 D310501 Bản đồ học Toán, Lý, Hóa 20
10 D310501 Bản đồ học Toán, Lý, Tiếng Anh 20
11 D310501 Bản đồ học Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh 20
12 D340101 Quản trị kinh doanh Toán, Lý, Hóa 19.5
13 D340101 Quản trị kinh doanh Toán, Lý, Tiếng Anh 19.5
14 D340101 Quản trị kinh doanh Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh 19.5
15 D340301 Kế toán Toán, Lý, Hóa 19.5
16 D340301 Kế toán Toán, Lý, Tiếng Anh 19.5
17 D340301 Kế toán Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh 19.5
18 D420201 Công nghệ sinh học Toán, Lý, Hóa 21.5
19 D420201 Công nghệ sinh học Toán, Lý, Tiếng Anh 21.5
20 D420201 Công nghệ sinh học Toán, Hóa, Sinh 21.5
21 D440301 Khoa học môi trường Toán, Lý, Hóa 20
22 D440301 Khoa học môi trường Toán, Lý, Tiếng Anh 20
23 D440301 Khoa học môi trường Toán, Hóa, Sinh 20
24 D480201 Công nghệ thông tin Toán, Lý, Hóa 19.5
25 D480201 Công nghệ thông tin Toán, Lý, Tiếng Anh 19.5
26 D510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí Toán, Lý, Hóa 20
27 D510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí Toán, Lý, Tiếng Anh 20
28 D510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử Toán, Lý, Hóa 20.5
29 D510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử Toán, Lý, Tiếng Anh 20.5
30 D510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô Toán, Lý, Hóa 21
31 D510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô Toán, Lý, Tiếng Anh 21
32 D510206 Công nghệ kỹ thuật nhiệt Toán, Lý, Hóa 19.5
33 D510206 Công nghệ kỹ thuật nhiệt Toán, Lý, Tiếng Anh 19.5
34 D510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học Toán, Lý, Hóa 20.5
35 D510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học Toán, Hóa, Sinh 20.5
36 D520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Toán, Lý, Hóa 20
37 D520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Toán, Lý, Tiếng Anh 20
38 D520320 Kỹ thuật môi trường Toán, Lý, Hóa 20
39 D520320 Kỹ thuật môi trường Toán, Lý, Tiếng Anh 20
40 D520320 Kỹ thuật môi trường Toán, Hóa, Sinh 20
41 D540101 Công nghệ thực phẩm Toán, Lý, Hóa 20.5
42 D540101 Công nghệ thực phẩm Toán, Lý, Tiếng Anh 20.5
43 D540101 Công nghệ thực phẩm Toán, Hóa, Sinh 20.5
44 D540105 Công nghệ chế biến thủy sản Toán, Lý, Hóa 19.75
45 D540105 Công nghệ chế biến thủy sản Toán, Lý, Tiếng Anh 19.75
46 D540105 Công nghệ chế biến thủy sản Toán, Hóa, Sinh 19.75
47 D540301 Công nghệ chế biến lâm sản Toán, Lý, Hóa 18
48 D540301 Công nghệ chế biến lâm sản Toán, Lý, Tiếng Anh 18
49 D540301 Công nghệ chế biến lâm sản Toán, Hóa, Sinh 18
50 D620105 Chăn nuôi Toán, Lý, Hóa 20
51 D620105 Chăn nuôi Toán, Lý, Tiếng Anh 20
52 D620105 Chăn nuôi Toán, Hóa, Sinh 20
53 D620109 Nông học Toán, Lý, Hóa 20.5
54 D620109 Nông học Toán, Lý, Tiếng Anh 20.5
55 D620109 Nông học Toán, Hóa, Sinh 20.5
56 D620112 Bảo vệ thực vật Toán, Lý, Hóa 20.5
57 D620112 Bảo vệ thực vật Toán, Lý, Tiếng Anh 20.5
58 D620112 Bảo vệ thực vật Toán, Hóa, Sinh 20.5
59 D620113 Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan Toán, Lý, Hóa 18
60 D620113 Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan Toán, Lý, Tiếng Anh 18
61 D620113 Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan Toán, Hóa, Sinh 18
62 D620114 Kinh doanh nông nghiệp Toán, Lý, Hóa 19
63 D620114 Kinh doanh nông nghiệp Toán, Lý, Tiếng Anh 19
64 D620114 Kinh doanh nông nghiệp Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh 19
65 D620116 Phát triển nông thôn Toán, Lý, Hóa 18
66 D620116 Phát triển nông thôn Toán, Lý, Tiếng Anh 18
67 D620116 Phát triển nông thôn Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh 18
68 D620201 Lâm nghiệp Toán, Lý, Hóa 18
69 D620201 Lâm nghiệp Toán, Lý, Tiếng Anh 18
70 D620201 Lâm nghiệp Toán, Hóa, Sinh 18
71 D620301 Nuôi trồng thủy sản Toán, Lý, Hóa 18.5
72 D620301 Nuôi trồng thủy sản Toán, Lý, Tiếng Anh 18.5
73 D620301 Nuôi trồng thủy sản Toán, Hóa, Sinh 18.5
74 D640101 Thú y Toán, Lý, Hóa 22
75 D640101 Thú y Toán, Lý, Tiếng Anh 22
76 D640101 Thú y Toán, Hóa, Sinh 22
77 D850101 Quản lý tài nguyên và môi trường Toán, Lý, Hóa 20
78 D850101 Quản lý tài nguyên và môi trường Toán, Lý, Tiếng Anh 20
79 D850101 Quản lý tài nguyên và môi trường Toán, Hóa, Sinh 20
80 D850103 Quản lý đất đai Toán, Lý, Hóa 19
81 D850103 Quản lý đất đai Toán, Lý, Tiếng Anh 19
82 Chương trình tiên tiến
83 D540101 Công nghệ thực phẩm (C.trình tiên tiến) Toán, Lý, Hóa 20.5
84 D540101 Công nghệ thực phẩm (C.trình tiên tiến) Toán, Lý, Tiếng Anh 20.5
85 D540101 Công nghệ thực phẩm (C.trình tiên tiến) Toán, Hóa, Sinh 20.5
86 D640101 Thú y (C.Trinh tiên tiến) Toán, Lý, Hóa 22
87 D640101 Thú y (C.Trinh tiên tiến) Toán, Lý, Tiếng Anh 22
88 D640101 Thú y (C.Trinh tiên tiến) Toán, Hóa, Sinh 22
89 D340101 Quản trị kinh doanh (Chất lượng cao) Toán, Lý, Hóa 19.5
90 D340101 Quản trị kinh doanh (Chất lượng cao) Toán, Lý, Tiếng Anh 19.5
91 D340101 Quản trị kinh doanh (Chất lượng cao) Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh 19.5
92 D420201 Công nghệ sinh học (Chất lượng cao) Toán, Lý, Hóa 21.5
93 D420201 Công nghệ sinh học (Chất lượng cao) Toán, Lý, Tiếng Anh 21.5
94 D420201 Công nghệ sinh học (Chất lượng cao) Toán, Hóa, Sinh 21.5
95 D510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chất lượng cao) Toán, Lý, Hóa 20
96 D510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chất lượng cao) Toán, Lý, Tiếng Anh 20
97 D520320 Kỹ thuật môi trường (Chất lượng cao) Toán, Lý, Hóa 20
98 D520320 Kỹ thuật môi trường (Chất lượng cao) Toán, Lý, Tiếng Anh 20
99 D520320 Kỹ thuật môi trường (Chất lượng cao) Toán, Hóa, Sinh 20
100 D540101 Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao) Toán, Lý, Hóa 20.5
101 D540101 Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao) Toán, Lý, Tiếng Anh 20.5
102 D540101 Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao) Toán, Hóa, Sinh 20.5
103 Chương trình đào tạo cử nhân quốc tế
104 D310106 Thương mại quốc tế (Liên kết quốc tế) Toán, Lý, Hóa 18
105 D310106 Thương mại quốc tế (Liên kết quốc tế) Toán, Lý, Tiếng Anh 18
106 D310106 Thương mại quốc tế (Liên kết quốc tế) Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh 18
107 D340120 Kinh doanh quốc tế (Liên kết quốc tế) Toán, Lý, Hóa 18.5
108 D340120 Kinh doanh quốc tế (Liên kết quốc tế) Toán, Lý, Tiếng Anh 18.5
109 D340120 Kinh doanh quốc tế (Liên kết quốc tế) Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh 18.5
110 D420201 Công nghệ sinh học (Liên kết quốc tế) Toán, Lý, Hóa 18
111 D420201 Công nghệ sinh học (Liên kết quốc tế) Toán, Lý, Tiếng Anh 18
112 D420201 Công nghệ sinh học (Liên kết quốc tế) Toán, Hóa, Sinh 18
113 D440301 Khoa học và quản lý môi trường (Liên kết quốc tế) Toán, Lý, Hóa 18
114 D440301 Khoa học và quản lý môi trường (Liên kết quốc tế) Toán, Lý, Tiếng Anh 18
115 D440301 Khoa học và quản lý môi trường (Liên kết quốc tế) Toán, Hóa, Sinh 18
116 D480201 Công nghệ thông tin (Liên kết quốc tế) Toán, Lý, Hóa 18
117 D480201 Công nghệ thông tin (Liên kết quốc tế) Toán, Lý, Tiếng Anh 18
118 D480201 Công nghệ thông tin (Liên kết quốc tế) Toán, Lý, Tiếng Anh 18
119 D620114 Quản lý và kinh doanh nông nghiệp quốc tế (Liên kết quốc tế) Toán, Lý, Hóa 18
120 D620114 Quản lý và kinh doanh nông nghiệp quốc tế (Liên kết quốc tế) Toán, Lý, Tiếng Anh 18
121 D620114 Quản lý và kinh doanh nông nghiệp quốc tế (Liên kết quốc tế) Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh 18

Điểm chuẩn Đại học Nông lâm năm 2017

Sau khi kết thúc kỳ thi THTP Quốc gia, các trường sẽ công bố mức điểm chuẩn. Trong năm trước mức điểm chuẩn thấp nhất của Đại học Nông lâm là 18 điểm. và mức điểm chuẩn cao nhất là 24 điểm. Năm 2017, dự kiến mức điểm chuẩn Đại học Nông lâm sẽ dao động từ 0,25 – 0.5 điểm mỗi ngành.

Nguồn: THPTQuocgia.org

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *