Đáp án chính thức đề thi Hóa học thpt quốc gia 2018

Đáp án 24 mã đề thi Hóa học chính thức đã được công bố để thí sinh đối chiếu tính điểm tốt nghiệp kỳ thpt quốc gia năm 2018.

Đáp án chính thức môn Hóa học thpt quốc gia 2018

Theo đó có tất cả 24 mã đề thi khác nhau bắt đầu từ mã đề thi tương đương với 24 thí sinh trong phòng thi thpt quốc gia năm 2018. Thí sinh có thể so sánh và đối chiếu để tính điểm tốt nghiệp thpt quốc gia năm 2018 Dưới đây là đáp án 24 mã đề thi môn Hóa học thpt quốc gia chính thức của Bộ năm 2018. Lưu ý đối với các mã đề để trống thí sinh có thể ấn F5 để được cập nhật nhanh chóng. 

Chúng tôi đã nỗ lực để giải và cập nhật nhanh nhất các mã đề thi thpt  quốc gia đối với môn Hóa học. Thí sinh hãy bình tĩnh tra cứu và so sánh đối chiếu. Dưới đây là đáp án 24 mã đề thi Hóa học chính thức thpt quốc gia năm 2018.

Đáp án chính thức đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Hóa học – mã đề 201

41
42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

 

Đáp án chính thức đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Hóa học – mã đề 202

41
42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

 

Đáp án chính thức đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Hóa học – mã đề 203

41.D
42.C 43.A 44.A 45.C 46.D 47.A 48.C 49.D 50.C
51.D 52.C 53.A 54.D 55.B 56.B 57.A 58.B 59.B 60.B
61.C 62.B 63.C 64.D 65.A 66. D 67.B 68.C 69.A 70.A
71.A 72. C 73.B 74.D 75.B 76.B 77.B 78.D 79.B 80.D

Đáp án chính thức đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Hóa học -mã đề 204

41
42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

 

Đáp án chính thức đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Hóa học – mã đề 205

41
42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

 

Đáp án chính thức đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Hóa học – mã đề 206

41
42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

 

Đáp án chính thức đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Hóa học – mã đề 207

41
42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

 

Đáp án chính thức đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Hóa học – mã đề 208

41
42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

 

Đáp án chính thức đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Hóa học – mã đề 209

Câu 41 -D

Câu 51 -A

Câu 61 -D

Câu 71 -D

Câu 42 –C

Câu 52 -D

Câu 62 -B

Câu 72 -D

Câu 43 –C

Câu 53 -A

Câu 63 -B

Câu 73 -C

Câu 44 –A

Câu 54 -B

Câu 64 -C

Câu 74 -D

Câu 45 –D

Câu 55 -B

Câu 65 -D

Câu 75 -B

Câu 46 -D

Câu 56 -D

Câu 66 -C

Câu 76 -B

Câu 47 -B

Câu 57 -B

Câu 67 -C

Câu 77 -B

Câu 48 -D

Câu 58 –C

Câu 68 -D

Câu 78 -D

Câu 49 -A

Câu 59 –C

Câu 69 -D

Câu 79 -B

Câu 50 -C

Câu 60 -B

Câu 70 -C

Câu 80 -B

Đáp án chính thức đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Hóa học – mã đề 210

41.A
42.C 43.A 44.A 45.A 46.C 47.A 48.D 49.C 50.B
51.C 52.D 53.D 54.D 55.D 56.B 57.B 58.D 59.B 60.A
61.B 62.B 63.D 64.C 65.D 66.B 67.C 68.D 69.B 70.D
71.C 72.A 73.B 74.C 75.A 76.C 77.C 78.A 79.A 80.C

Đáp án chính thức đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Hóa học – mã đề 211

41. C
42. B 43. C 44. D 45. B 46. A 47. D 48. D 49. D 50. C
51. B 52. A 53. A 54. A 55. B 56. B 57. A 58. C 59. B 60. A
61. B 62. C 63. A 64. C 65. A 66. C 67. A 68. B 69. B 70. C
71. A 72. C 73. C 74. C 75. A 76. B 77. B 78. A 79. A 80. A

Đáp án chính thức đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Hóa học – mã đề 212

41
42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

 

Đáp án chính thức đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Hóa học – mã đề 213

41
42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

 

Đáp án chính thức đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Hóa học – mã đề 214

41.D
42.C 43.B 44.D 45.B 46.A 47.B 48.B 49.D 50.D
51.D 52.B 53.B 54.A 55.C 56.B 57.D 58.C 59.D 60.A
61.C 62.D 63.B 64.A 65.A 66.A 67.B 68.A 69.C 70.B
71.A 72.D 73.A 74.D 75.B 76.C 77.A 78.A 79.C 80.A

Đáp án chính thức đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Hóa học – mã đề 215

41
42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80


Đáp án chính thức đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Hóa học – mã đề 216

41
42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

Đáp án chính thức đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Hóa học – mã đề 217

41
42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

 

Đáp án chính thức đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Hóa học – mã đề 218

41
42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

 

Đáp án chính thức đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Hóa học – mã đề 219

41
42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

 

Đáp án chính thức đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Hóa học – mã đề 220

41
42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

 

Đáp án chính thức đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Hóa học – mã đề 221

41
42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

 

Đáp án chính thức đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Hóa học – – mã đề 222

41
42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

 

Đáp án chính thức đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Hóa học – mã đề 223

41.A
42.D 43.A 44.A 45.C 46.D 47.D 48.C 49.A 50.A
51.C 52.A 53.C 54.C 55.D 56.C 57.B 58.C 59.D 60.A
61.A 62.C 63.A 64.B 65.D 66.B 67.A 68.D 69.C 70.C
71.A 72. B 73.C 74.D 75.A 76.D 77.D 78.C 79.D 80.C

Đáp án chính thức đề thi THPT Quốc Gia 2018 môn Hóa học – mã đề 224

41
42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

Lưu ý khoảng thời gian sau khi thi tốt nghiệp thpt quốc gia 2018 

Cũng theo ông Hoàng Văn Thắng – Trưởng phòng đào tạo Trường Cao đẳng Y dược Pasteur Hà Nội cho rằng: “Ở thời điểm hiện tại thí sinh cần lưu ý tài khoản thpt quốc gia của mình để thay đổi nguyện vọng, nhận điểm thi thpt quốc gia sắp tới tránh tình trạng đánh mất mật khẩu hoặc quên mật khẩu.Trong trường hợp thí sinh bị quên mất mật khẩu có thể mang chứng minh đến nơi đăng ký để được hỗ trợ cấp lại.

Thí sinh cũng lưu ý các mốc thời gian sau khi thi xong thpt quốc gia. Chậm nhất đến ngày 14.07 các Sở sẽ tiến hành công bố điểm thi thpt quốc gia năm 2018, ông Thắng cũng lưu ý các em nên lưu ý ngày công bố điểm thi thpt quốc gia năm 2018 để tiến hành điều chỉnh nguyện vọng nếu xét tuyển nguyện vọng vào các trường Đại học – Cao đẳng bằng điểm thi thpt quốc gia năm nay. 

Kỳ thi thpt quốc gia năm nay diễn ra trong 3 ngày bắt đầu từ ngày 25.06 cho đến ngày 27.06, trước đó thí sinh có 1 ngày để làm thủ tục và chỉnh sửa các sai xót trên giấy báo dự thi cũng như nghe phổ biến quy chế. Sau khi thí sinh hoàn thanh kỳ thi chậm nhất là đến ngày 14.07 các Sở GD&ĐT sẽ công bố điểm thi thpt quốc gia. Thí sinh có 10 ngày tiếp theo để điều chỉnh nguyện vọng nếu có mong muốn xét tuyển nguyện vọng vào các trường Đại học Cao đẳng bằng điểm thi thpt quốc gia năm 2018

Đối với những em đăng ký xét tuyển bằng các hình thức khác mà không sử dụng điểm thi thpt quốc gia như kỳ thi đánh giá năng lực hay xét học bạ. Thí sinh nên xem phương án tuyển sinh trên địa chỉ website của các trường để biết được thời gian và hình thức xét tuyển. 

Cụ thể thí sinh chỉ có nguyện vọng thi thpt quốc gia để công nhận tốt nghiệp, sau đó dùng học bạ để xét tuyển vào hệ Cao đẳng – Đại học. Thí sinh cần lưu ý những điểm sau: 

  • Thứ nhất: Thời gian xét tuyển để tiến hành gửi hồ sơ về trường
  • Thứ hai: Các giấy tờ chuẩn bị xét tuyển bao gồm học bạ, giấy đăng ký xét tuyển, sơ yếu lý lịch …
  • Thứ ba: Thời gian công bố trúng tuyển 
  • Thứ tư đó là : Thời gian nhập học

Thí sinh có thể lưu địa chỉ link tra cứu điểm thi đã được mở sẵn để cập nhật dưới đây để tiện tra cứu điểm thi thpt quốc gia trong thời gian sắp tới. Cách tra cứu điểm thi thpt quốc gia 2018 nhanh nhất.

(THPTQUOCGIA.ORG TỔNG HỢP)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *