Lưu trữ thẻ: Trường Công An nhân dân

Thông tin chỉ tiêu và phương thức tuyển sinh năm 2022 vào 8 Trường Công An

Năm 2022 Bộ Công An đã công bố hướng dẫn tuyển sinh trình độ Đại [...]