Lưu trữ thẻ: đăng ký trực tiếp

Thí sinh thích nộp đăng ký trực tiếp hơn vì sao?

Qua 2 ngày của đợt đăng ký xét tuyển đại học lần 1, thí sinh tốt nghiệp [...]